History

普渡大学中国学生学者联谊会

Introduction

Purdue University Chinese Student and Scholar Association (PUCSSA) is formerly named as Purdue Zhonghua (Chinese) Club. PUCSSA is an independent, non-political, non-profit organization, which is run by a group of student volunteers (Executive Committee and division officers).

Purdue Zhonghua Club was founded in April 1991 by a group of Chinese students and visiting scholars. Since then, it has been gaining the popularity and widely support from Purdue Chinese community for her diversified services to the Chinese students/scholars and their families, and becomes the largest and most active student organization among Purdue campus.

In September 1995, the Acting Committee of Purdue Zhonghua (Chinese) Club decided to rename this organization as Purdue University Chinese and Scholar Association (PUCSSA). This new name was formally approved by the Office of the Dean of Students and has been in effect since September 18, 1995.

 

1. First Term (April 1991 – April 1992)

President:
Xiaoyue Xiao
Vident:
Zhuolin Yu, Bo Zhou
Treasurer:
Bo Zhou
Executive Secretaries:
Secretaries: Yao Wang, Yezi Liu
Officers:
Yi Liao(information)
movie service:
Yan Li

 


2. Second Term (April 1992 – April 1993)

 

President:
Shaoquan Ji
Vident:
Wenxin Li, Ziyou Yu
Treasurer:
Yao Wang
Executive Secretaries:
Ziyou Yu
for News Letter:
Yezi Liu
Entertainment:
Li Xu
Sports:
Guanlong Chen
Movie Service:
Ming Li
Advisor:
Tishu Cai

 


3. Third Term (April 1993 – May 1994)

 

President:
Yao Wang
Vident:
Zutang Chen, Shenglin Ben
Treasurer:
Xueyi Hu
Executive Secretaries:
Xiaolong Hu
for News Letter:
Wenxin Li, Qing Ye
Information:
Yongping Fan, Shunge Li
Entertainment:
Shaoying Zhang, Jun Chen
Sports:
Peiwen Sun, Jiangong Zhao, Yun Dai
Movie Service:
Aijun Deng, Bo Jiang
Book, Magazine:
Xiaohong Shi
Membership Manager:
Qin Xu

 


4. Fourth Term (May 1994 – May 1995):

 

President:
Jun Chen
Vident:

Wei GaoChengyong Yang

Xiaoguang Li

Treasurer:
Zusheng Jin
Officers:
Xiaoyong Fu
(Entertainment)
Zengquan Fan
(Communication, Network)
Guojun Shi
(Information)
Jianlong Ni
(Sports)
Chunming Liu
(Sports)
Aijun Deng, Bo Jiang
(Movie service)
Bo jiang
(Movie service)
Xiuqin Zhang
(Video/book rental)
Qing Ye(Newsletter Editor)
Yuping Li(Newsletter Editor)

 


5. Fifth Term (May 1995 – June 1996)

 

President:
Gao, WeiDept. of Agronomy, Ph.D. Student
Vident:
Li, XiaoguanDept. of Mechanical Engineering, Ph.D. Student
Zhang, ShaoyingDept. of Biochemistry, Ph.D. Student
Ni, JianlongDept. of Food Sci., Ph.D. Student
Fan, ZengquanDept. of Earth and Atmo. Sci., Ph.D. Student
Treasurer:
Fan, ZengquanDept. of Earth and Atmos. Sci., Ph.D. Student
Secretary:
Guo, ShuntongDept. of Health Sci., Ph.D. Student
Public Relation:
Tao, JianxinSchl. of Aeronautics & Astronautics, Ph.D.Student
You, XiaomingDept. of Food Sci., Ph.D. Student
Chief Editor “Purdue Fenghua”:
Gu, HongEnglish Dept., Ph.D. Student
Email and Web Homepage:
Wang, BinDept. of Statistics, Ph.D. Student
Fan, ZengquanDept. of Earth and Atmospheric Sci., Ph.D. Student
Resources:
Guo, ChenSchl. of Aeronautics & Astronautics, Ph.D. Student
Information:
Shi, GuojunSchl. of Aeronautics & Astronautics, Ph.D. Student
Movie Operator:
Ma, Zhengping Jiang, BoDept. of Psychological Sci., Ph.D. Students
Magazine/Video Rental:
Zhang, XiuqinDept. of Chemistry
Seniors, Women and Children:
Xu, QinDept. of Food Sci., Ph.D. Student
Por Coordinator:
Zheng, YizhouDept. of Chemical Engineering, Por
Cao, NingjunDept. of Electrical Engineering, Por
Advisor:
Xu, XianfanSchl. of Mechanical Engineering, Assi. Prof.

 


6. Sixth Term (June 1996 – May 1997)

 

President:
Fan, Zengquan
EAS
Vice president:
Wang, Shunzhu
FLL
Lai, Fengqi
EDCI
Li, Hui
AGRY
Treasurer:
Li, Hui
AGRY
Secretary:
Jiang, Haitao
CS/ANSC
Ma, Li
FS
Advisor:
Hong, Wei
FLL
Poral Coordinator:
Chen, Guangming
CHEM
Du, Jianxin
LORRE
“Purdue Fenghua” Magazine Edihief:
Gu, Hong
ENGL
Executive Chief Editor:
Fu, Binbin
ENGL
Secretary:
Yang, Huizhong
ACCT
Recreation and Entertainment Dept.:
Dai, Yun
PSYCH
Duan, Zhan
ECE
Sports Dept.:
Gu, Baotong
ENGL
Du, Jianxin
LORRE
Public Announcement Dept.:
Li, Yong
FS
Chen, Guangming
CHEM
Mao, Wei
MATH
Public Relation Dept.:
Tan, Jian
ECE
Jiang, Shan
PHARMACY
Liu, Songquan
AGEC
Communications Dept:
Jiang, Haitao
CS/ANSC
Chang, Changfu
COMMUN
Li, Xiaojian
PSYCH
Computer Network:
Wang, Bin
STAT
Resources and Supplies:
Hu Songhua
ME
Lu, Fu
Biochemistry
Zai, Tong
Botany Patho.
Movie/Video:
Ma, Zhengping
PSYCH
Family Activities:
Visiting Parent Club:
Bai, Tianbo
LAEB
Chinese Language School
Principal:
Lai, Fengqi
EDCI
Vice Principal:
Dai, Yun
PSYCH
Chinese Studlar Choir
Director:
Dai, Yun
PSYCH
Assoc. Director:
Zhang, Xiuqin
Director, Chinese Children’s Choir:
Zhang, Xiuqin
Captain, Chinese Soccer Team:
Luo, Zhiqi
CS
Captain, Chinese Basketball Team:
Tao, Yumin
Biology
Captain, Chinese Volleyball Team:
Luo, Jin
Chemistry

 


7. Seventh Term (June 1997 – May 1998)

 

● Executive Committee for the term of June 98
Position
Name
Affiliation
Occupation
President:
Li, XiaojianPSYCHPh.D Student
Vice President:
Duan, ZhanECEPh.D Student
Jiang, HaitaoCS/ANSCPh.D Student
Ma, LiFSPh.D Student
Treasurer:
Liu, JunVETRes. Asso.
Secretary:
Wei, YongbinECEPh.D Student

 

● Division officer for the term of June 98
Position
Name
Affiliation
Occupation
Advisor:
Yu, ZuweiIIESFaculty
Poral Coordinator:
Chen, GuangmingCHEMPor
Du, JianxinLORREPor
“Purdue Fenghua” Magazine, Edihief:
Fu, BinbinFLLPh.D Student
Recreation and Entertainment Dept.:
Li, YongFSPh.D Student
Hao, ZhigangHORTPh.D Student
Wang, ShuiF&NPh.D Student
Sports Dept.:
Zhang, JunshanECEPh.D Student
Du, JianxinLORREPor
Yuan, LuoECEPh.D Student
Public Relation Dept.:
Wu, WeiRHITPh.D Student
Fund-Raising Dept:
Zhang, LeminAGECONPh.D Student
Membership Dept:
Zhao, XiaoxiaBIOPh.D Student
Zhang, QinminF&SPh.D Student
Ni, JiqinAGRY
Chen, ShengbaoPSYCHPh.D Student
Han, ChenghuaAAEPh.D Student
Em Manager:
Jiang, HaitaoCS/ANSCPh.D Student
Webmaster and Team:
Wei, YongbinECEPh.D Student
Jiang, HaitaoCS/ANSCPh.D Student
Wang, XinConsumerPh.D Student
Fan, ZengquanEASPh.D Student
PUCSSA Chinese Language School Principal:
Xu, Zhihong
Movie Projection:
Zhou, XianchuanMEPh.D Student
Liu, JunVETRes. Asso.
Video rental:
Yu, MinPh.D Student

 


8. Eighth Term (June 1998 – May 1999)

 

Position
Name
Affiliation
Occupation
President:
Wang, ZhenghaoCIVILPh.D Student
Vice President:
Yang, JingECESenior Student
Zhong, YuPHYSPh.D Student
Treasurer:
Xu, MeiCSRGraduate Student
Advisor::
Wang, JiazhenVET
Secretary:
Hua, YuanGraduate Student
Zhang, JieCIVILPh.D Student
Homepage Major Editor:
Hao, RuibingCSPor
Wu, JianQingLAPh. D Student
Chinese Language School:
Principal:
Ruan, JieningEducationPh. D Student
Fund-Raising Manager:
Ni, JiqinAGRYPor
Ni, FangZhen
Public Relation Dept.:
ConsumerGraduate Student
Personal Affair Manager:
Lu, AipingCIVILPh.D Student
Purdue Fenghua” Magazine, Edihief:
Fu, BinbinFLLPh.D Student
Wang, ShunhZhuFLLPh.D Student
Wu, JianQingFLLPh.D Student

 


9. Ninth Term (June 1999 – May 2000)

 

Position
Name
Affiliation
Occupation
President:
Lu,HongAGRONPh.D Student
Vice President:
Liu,JingSPORTSenior Student
Lu,YunHuaEARTHPh.D Student
Xiao,ChuanBIOLPh.D Student
Treasurer:
Wang,JianHongPHARMGraduate Student
Advisor::
Hong,WeiEnglishProfessor
Secretary:
Lai,AnzhouEEPh.D Student
Zhang, JieCIVILPh.D Student
Homepage Major Editor:
Xiao,ChuanBIOLPh. D Student
Chinese Language School:
Principal:
Ruan, JieningEducationPh. D Student
Fund-Raising Manager:
Ni, JiqinAGRYPor
Ni, FangZhen
Public Relation Dept.:
Lu, YunhuaENVIRPh.D Student
Fing Dept:
Zhang, RoujianGraduate Student
Wang, BinConsumerGraduate Student
Personal Affair Manager:
Lu, AipingCIVILPh.D Student
Purdue Fenghua” Magazine, Edihief:
Fu, BinbinFLLPh.D Student
Wang, ShunhZhuFLLPh.D Student
Wu, JianQingFLLPh.D Student

 


10. Tenth Term (June 2000 – May 2001)

 

Position
Name
Affiliation
Occupation
President:
Xing, TaoMEPh.D. Student
Advisor:
Dr. Yao, BinMEPh.D Student
Vice President:
Niu, YanZhongPHARMPh.D Student
Zhang, LeiCIVILPh.D Student
Zhao, YanJunAGRYPh.D Student
Ye, QingCIVILPh.D Student
Treasurer:
Qiu, YingshuaiECONPh.D Student
Chinese Language School Principal:
Cai, LeiMGMTMBA Student
Fund-Raising Manager:
Yin, XinHuaAGRYPh.D Student
Homepage Major Editor:
Huang, HaoSiCSUndergrad Student
Email Manager:
Song, LiJunMEPh.D Student
Lin, XiaoJunECEM.S. Student

 


11. Eleventh Term (June 2001 – May 2002)

 

Position
Name
Affiliation
Occupation
President:
Lin,xiaoJunECEPh.D. Student
Advisor:
Yin, XiaoLiKGSMProfessor
Vice President:
He, ZhenEEPh.D Student
Hu, GeMEPh.D Student
Lei, ShanCSPh.D Student
Huang, HaoSiCSPh.D Student
Wu, JinCHEMPh.D Student
Liu, HuagenEASPh.D Student
Treasurer:
He, MinCHEMPh.D Student

Information TechnologyManagement:

Ying, YuECEPh.D Student
Li, JianTianIEM.S. Student
Movie Manager:
Wang, JiaxiangCHEMPostdoctoral researcher
Huang, YanECEPh.D Student
Xue, ChaoYangBPPPostdoctoral researcher

 


12. Twelfth Term (June 2002 – May 2003)

 

Position
Name
Affiliation
Occupation
President:
Wang, JiaxiangCHEMPostdoctoral Researcher
Advisor:
Jiang, YiManagementAssistant Professor
Vice President:
Hong, JieNutritionPh.D Student
Pan, ZhelongECEPh.D Student
Qiao, MuECEUndergraduate Student
Wu, JianfengManagementPh.D Student
Ying, YuECEPh.D Student
Zhang, YajieCHEMPh.D Student

Information TechnologyManagement:

Zhang, BuyueECEPh.D Student
Zhang, DongshengCHEMPh.D Student
Movie Manager:
Huang, ZhenCHEMPh.D Student
Wu, JianfengManagementPh.D Student

 


13. Thirteenth Term (June 2003 – May 2004)

 

Position
Name
Affiliation
Occupation
President:
Huang, ZhenChemistryPh.D. Student
Advisor:
Ma, JinMathematicsProfessor
Vice Presidents:
Gong, PengChemistryPh.D Student
Han, JibinMechanical EngineeringPh.D Student
He, ShuangElectrical and Computer EngineeringUndergraduate Student
Qi, ZhiPhysicsPh.D Student
Sui, YangElectrical and Computer EngineeringPh.D Student
Wang, JiafuPhysicsPoral Researcher
Yu, YuhuaMathematicsPh.D. Student
Zhang, WeiMechanical EngineeringPh.D. Student

Information TechnologyManagement:

Fang, XingElectrical and Computer EngineeringPh.D Student
Zhang, BuyueElectrical and Computer EngineeringPh.D Student

 


14. Fourteenth Term (June 2004 – May 2005)

 

Position
Name
Affiliation
Occupation
President:
Qi, ZhiPhysicsPh.D. Student
Advisor:
Dr. Cui, WeiPhysicsProfessor
Vice President — Treasurer:
Xu, QiChemical EngineeringPh.D Student
Vice Presidents — Events:
Song, YuyanEarth and Atomesphetic SciencesPh.D Student
Ye, MingliIPPHPh.D Student
Li, SenChemistryPh.D Student
Vice President — I.T.:
Fang, XingElectrical and Computer EngineeringPh.D Student
Vice President — Public Relations:
Liu, ChangPhysicsPh.D Student
Vice President — Life:
Zhang, ChenfengPhysicsPh.D. Student
Sun, NannanElectrical and Computer EngineeringUndergraduate
Officer — Maillist:
Fang, XingElectrical and Computer EngineeringPh.D Student
Wang, JianqiElectrical and Computer EngineeringPh.D Student
Officer — Sports:
Cheng, GangChemistryPh.D Student
Officer — Events:
Liang, LiangAAEPh.D Student
Pan, ZhengzhengChemistryPh.D Student
Officer — New Student affairs:
Shen, TianPhysicsPh.D Student
Officer — Public Relations:
Zhao, MingPhysicsPh.D Student
Zhang, MengPhysicsPh.D Student

 


15. Fifteenth Term (June 2005 – May 2006)

 

Advisor:
Hong, Wei
President:
Li, Sen
Treasurer:
Wang, Fei
Chair of External Activities:
Liang, Liang
Chair of New Student Affairs:
Liu, Xiaoguang
Chair of Club Administration:
Xie, Zhenqiu
Chair of I.T.:
Zhang, Zheng
Chair of Publicity and Communication:
Pan, Zhengzheng
Chair of Sport Activities:
Zhang, Meng
Chair of Internal Activities:
Zhang, Songfu
Chair of Community Relationship:
Zhu, Heng
Executive Secretary:
Chen,Ying
Executive Secretary & Captain of Movie Club:
Tang, Hongfei

 


16. Sixteenth Term (June 2006 – May 2007)

 

Position
Name
Affiliation
Occupation
President:
Liu, XiaoguangECEPh.D. Student
Advisor:
Dr. Shi, RiyiBMEProfessor
Vice President — Treasurer:
Xie, ZhengqiuMathPh.D Student
Vice President — I.T.:
Lian, JianmingElectrical and Computer EngineeringPh.D Student
Wang, YangComputer ScienceGraduate Student
Vice Presidents :
Chen, YingECEPh.D Student
Guo, YinniIEPh.D Student
Li, JinhuaIEPh.D Student
Li, XiaoChangIEUndergraduate Student
Liang, YiCOMMGraduate Student
Qiao, MuECEPh.D Student
Zhou, HongtaoForestryGraduate Student

 


17. Seventeenth Term (June 2007 – May 2008)

 

Advisor:
Hong, Wei
President:
Guo, Yinni
Treasurer:
Yuan, Xuefeng
Chair of External Activities:
Xiong, Chuanhui
Chair of Student Affairs:
Sun, Wei
Chair of Club Administration:
Yang, Xiaoqin
Chair of I.T.:
Shen, Hao
Chair of Publicity and Communication:
Li, Xiaochang
Chair of Sport Activities:
Sheng, Feng
Chair of Internal Activities:
Wang, Zhe

 


18. Eighteenth Term (June 2008 – May 2009)

 

DepartmentNameMajor, Grad/Under
President张晶瑶Anal. Chem/Grad
Pre. Assist.赵晨HTM/Grad
邓宇川Grad
赵子钊materials engineering/Grad
Treasurer李晓畅IndustryE/Under
Treasurer Assist.王欢欢IndustrialE/under junior,
Emily Yalin WangBiological Science/under Junior
李瑶楠Political Science/under Senior
Secretary沈浩EE/Grad
安然Physics/Grad
陆莹Grad
胡小雨Grad
唐振宇Grad
博振宇science/under
魏玮Grad
李斯辰engineering/under
吴若希Grad
罗威Grad
向宇EE/under
News /Data余宙ECE/Grad
葛振昊electrical and computre engineering/under
郝康立Grad
王成Grad
Zhang, Xuechaopre-pharmacy/under
杨斯博aviation technology/under
万悦泉MechEng Tech/Grad
Sun, LiNA
史立雯Grad
Internal Resour/Event孙崴ChemEngin/Under
王洋ECE/Under
涂鉴彧management/under
唐振宇Grad
杨斯博aviation technology/under
张舜远Grad
王博阳Management/under
马中文industrial engineering/Grad
王成Grad
陈苏慧first-year engineering/under
Paul ChenEE/Grad
AdvertisementHalipharmacy/Under
华昊IndustryDesig/Grad
吴迪IndustryDesig/Grad
陈苏慧first-year engineering/under
李斯辰first-year engineering/under
陆莹Grad
王成Grad
Lv, YipinManagement/under
王博阳Management/under
Zhang, Xuechaopre-pharmacy/under
Siliang HuActuarial Sci& Stat/under Junior
Website曾议EE/Postdoc
张恺Civil/Grad
谢迪CS/Grad
郑云辉CS/Grad
全鹤然CS/Grad

 


19. Nineteen Term (June 2009 – May 2010)

 

NamePositionMajor
邓宇川PresidentAAE
吴若希President AssistantCivil
涂鉴彧President AssistantMGMT
刘为夷President AssistantAAE
丁恒舟VP of General ServiceECE
杨皓舒VP of Public RelationPharmacy
杨斯博VP of MediaME
赵晨VP of BuisnessHTM
王欢欢VP of TreasuryIE
姜佳VP of ITAccounting

 


20. Twentieth Term (June 2010 – May 2011)

 

OccupationNameLast NameFirst Name
PUCSSA Advisor孔楠KongNan
President罗琦LuoQi
President Assistant沈昕ShenXin
President Assistant邢大地XingDadi
President Assistant薛又泰XueYoutai
President Assistant朱哲洋ZhuZheyang
President Assistant刘为夷LiuWeiyi
President Assistant罗威LuoWei
President Assistant刘洋LiuYang
Vice Presidents:
HRThomas MakThomasMak
General Service林栋LinDong
Public Relation杨逸洲YangYizhou
Business姜脉鑫JiangMaixin
Treasury田月TianYue
Media于军YuJun
IT杜越DuYue

 


21. Twenty-first Term (June 2011 – May 2012)

 

部门职务姓名
Presidium主席刘洋
副主席沈昕
副主席章扬
财会王蓝蓝
秘书陈耳东
秘书宋元沛
秘书廖航杰
Arts & Activity部长陈晨
副部长董雪
副部长李罗丹
Business部长杨逸洲
General Service部长张跃平
副部长耿凯天
IT部长黄宇帆
副部长帖泽伦
Media部长赵会曦
副部长于军
Public Relation部长段钢
副部长丁宁

 


22. Twenty-second Term (June 2012 – May 2013)

 

部门职务姓名
Presidium主席章扬
副主席崔宇
副主席耿凯天
副主席李罗丹
财务(Treasurer)倪梦娟
Alumni部长(Director)赵锐
Arts & Activity部长
副部长刘笑宽
副部长刘逸飞
Business部长王俊晖
副部长陈安娜
副部长谭天麟
Career Development部长常江
副部长张添翼
Human Resources部长赵光远
副部长贾奕超
副部长张一弓
IT部长帖泽伦
副部长丁宇
Media & Advertising部长廖博强
副部长李婉莹
Public Relation部长张婧琳
副部长李青岭
Advisory Board学生顾问(Student Advisor)刘洋
Secretariat秘书(Secretary)陈耳东
段钢
丁宁
刘璇
连洁
汪牧汀
白洋

 


23. Twenty-third Term (June 2013 – May 2014)

 

职位Position姓名
主席President王俊晖
副主席Vice President赵光远
副主席Vice President陈安娜
财务Treasurer贾之莹
秘书Secretary侯笑阳
秘书Secretary李悠怡
秘书Secretary黄天一
秘书Secretary张玥
秘书Secretary吴子晋
商务部部长Business Department Director巩向楠
商务部副部长Business Department Associate Director王周旖
PR部长Public Relations Department Director徐亦菲
PR副部长Public Relations Department Associate Director吴语恒
PR副部长Public Relations Department Associate Director杨进普
宣传部部长Public Media & Advertising Department Director于凯泽
宣传部副部长Public Media & Advertising Department Associate Director赵骥远
文艺部部长Art & Activity Department Director王琛凯
文艺部副部长Art & Activity Department Associate Director郭一猷
文艺部副部长Art & Activity Department Associate Director于上棋
CD&校友部部长Career Development & Alumni Department Director张添翼
CD&校友部副部长Career Development & Alumni Department Associate Director林真彦
IT部部长Information Technology Department Director梁鹏
IT部副部长Information Technology Department Associate Director王天
IT部副部长Information Technology Department Associate Director马千里
HR部部长Human Resources Department Director钟天禺
HR部副部长Human Resources Department Associate Director黄瀚珣
HR部副部长Human Resources Department Associate Director郑燚
舞协PUCSSA Dance Club President王之为
微电影PUCSSA Club Union Primary Contact & Microfilm Club President胡创悦
电竞PUCSSA Electronic Sports Club President丁宇
普渡映像PUCSSA Purdue Image Club President刘臻
羽毛球社PUCSSA Badminton Club President滕越
足球社PUCSSA Soccer Club President王汉
健身社PUCSSA Fitness Association President王静远

24. Twenty-Fourth Term (June 2014 – May 2015)

 

职位Position姓名
主席President张添翼
副主席Vice President王琛凯
副主席Vice President周慕石
秘书Secretary吴子近
秘书Secretary常鹏宇
秘书Secretary肖悦
商务部部长Business Department Director王周旖
商务部副部长Business Department Associate Director唐浩然
商务部副部长Business Department Associate Director魏婷
商务部副部长Business Department Associate Director顾子瞻
PR部长Public Relations Department Director胡梦婷
PR副部长Public Relations Department Associate Director宋怡晨
PR副部长Public Relations Department Associate Director马梦然
宣传部部长Public Media & Advertising Department Director黄亦俊
宣传部副部长Public Media & Advertising Department Associate Director范仕弘
宣传部副部长Public Media & Advertising Department Associate Director薛依菲
文艺部部长Art & Activity Department Director张轩文
文艺部副部长Art & Activity Department Associate Director向梦瑛
文艺部副部长Art & Activity Department Associate Director于上棋
职业发展与校友部Career Development & Alumni Department Director陈卓
职业发展与校友部Career Development & Alumni Department Associate Director杨岱曦
职业发展与校友部Career Development & Alumni Department Associate Director魏思卿
IT部部长Information Technology Department Director朱泓鸽
HR部部长Human Resources Department Director周慕石
HR部副部长Human Resources Department Associate Director王申
HR部副部长Human Resources Department Associate Director贾之莹

 

25. Twenty-Fifth Term (June 2015 – May 2016)

职位Position姓名
主席President陈卓
副主席Vice President张乐
副主席Vice President张轩文
秘书部部长Secretary任璟奕
商务部部长Business Department Director雷京辰
商务部副部长Business Department Associate Director王乐鑫
商务部副部长Business Department Associate Director资喻翔
PR部长Public Relations Department Director张弘一
PR副部长Public Relations Department Associate Director马梦然
PR副部长Public Relations Department Associate Director赵家璇
宣传部部长Public Media & Advertising Department Director赵若萱
宣传部副部长Public Media & Advertising Department Associate Director张然
宣传部副部长Public Media & Advertising Department Associate Director程昊琮
文体部部长Art & Activity Department Director王子璇
文体部副部长Art & Activity Department Associate Director陈令骏
文体部副部长Art & Activity Department Associate Director马静远
活动策划部部长Event Planning Department Director王申
活动策划部副部长Event Planning Department Associate Director贺可行
活动策划部副部长Event Planning Department Associate Director汪琳荃
职业发展与校友部Career Development & Alumni Department Director朱玉清
职业发展与校友部Career Development & Alumni Department Associate Director陆天成
IT部部长Information Technology Department Director陈子彬
HR部部长Human Resources Department Director张艺霖
HR部副部长Human Resources Department Associate Director蒋静涵

 

26. Twenty-Sixth Term (June 2016 – May 2017)

职位Position姓名
主席President张弘一
副主席Vice President朱玉清
副主席Vice President雷京辰
财务Treasurer贺可行
商务部部长Business Department Director林依颖
商务部副部长Business Department Associate Director洪维一
商务部副部长Business Department Associate Director薛淏文
PR部长Public Relations Department DirectorAlisha Tay
PR副部长Public Relations Department Associate Director张紫元
PR副部长Public Relations Department Associate Director莫晓晖
宣传部部长Public Media & Advertising Department Director潘祺睿
宣传部副部长Public Media & Advertising Department Associate Director赵澜迪
宣传部副部长Public Media & Advertising Department Associate Director陈婧雯
文体部部长Art & Activity Department Director姜旭
文体部副部长Art & Activity Department Associate Director曹韵程
文体部副部长Art & Activity Department Associate Director隗子程
活动策划部部长Event Planning Department Director汪琳荃
活动策划部副部长Event Planning Department Associate Director杨若旭
活动策划部副部长Event Planning Department Associate Director孙启瑄
职业发展与校友部部长Career Development & Alumni Department Director陆天成
职业发展与校友部副部长Career Development & Alumni Department Associate Director张笛韵
职业发展与校友部副部长Career Development & Alumni Department Associate Director史奇尧
IT部部长Information Technology Department Director陈子彬
管理部部长Management Department Director任璟奕
管理部副部长Management Department Associate Director叶田田
管理部副部长Management Department Associate Director徐诗涵

 

27. Twenty-Seventh Term (June 2017 – May 2018)

职位Position姓名
主席President陆天成
副主席Vice President赵澜迪
副主席Vice President贺可行
财务Treasurer贺可行
商务部部长Business Department Director张弛
商务部副部长Business Department Associate Director薛淏文
PR部长Public Relations Department Director张紫元
PR副部长Public Relations Department Associate Director储嘉翀
PR副部长Public Relations Department Associate Director莫晓晖
宣传部部长Public Media & Advertising Department Director尹昊成
宣传部副部长Public Media & Advertising Department Associate Director江天如
宣传部副部长Public Media & Advertising Department Associate Director汪欣妍
文体部部长Art & Activity Department Director林子君
文体部副部长Art & Activity Department Associate Director杨佳兴
文体部副部长Art & Activity Department Associate Director尤文博
活动策划部部长Event Planning Department Director孙启瑄
活动策划部副部长Event Planning Department Associate Director叶伟铠
活动策划部副部长Event Planning Department Associate Director詹瑶玉
职业发展与校友部部长Career Development & Alumni Department Director范亦朗
职业发展与校友部副部长Career Development & Alumni Department Associate Director黄舜乔
职业发展与校友部副部长Career Development & Alumni Department Associate Director王嘉浩
IT部部长Information Technology Department Director王思晋
秘书部部长Secretary Department Director暂时空缺
秘书部副部长Secretary Department Associate Director李道颐
秘书部副部长Secretary Department Associate Director袁梓钦

0 Comments

  春晚节目欢迎大家报名

  2020年春季新生

  欢迎加入普渡大学中国学生学者联谊会2019/2020年新生微信群:

  管理员微信:Jacsin1997 
  管理员微信:Purdue1120 
  IT联系人微信:RichardChen97 

  新生群仅限同年入学的新生加入,包括新录取的学生或交换生。
  新生加群请添加管理员并注明姓名以及专业
  老生发布租房、手机plan等信息
  请使用论坛或在校内公告板粘贴广告。新生、老生请勿串群。
  查询历届群号请发邮件给我们。

  Connect to PUCSSA

  微信WeChat:
  PUCSSA微信平台
  或者搜索微信账号pucssa

  Maillist:
  点击这里加入PUCSSA Maillist

  点击这里了解更多信息

  合作伙伴